Obiectivele auditului de resurse umane constau în sporirea eficacităţii sistemului managerial din domeniul resurselor umane. Pornind de la aceasta, sarcinile auditului personalului pot fi considerate:

 • identificarea problemelor în domeniul managementului resurselor umane;
 • asigurarea conformităţii strategiei şi politicii din domeniul managementului resurselor umane cu strategia şi politica organizaţiei;
 • elaborarea unor proceduri eficiente în vederea aplicării lor în managementul resurselor umane;
 • determinarea eforturilor managerilor de la toate nivelurile ierarhice privind administrarea personalului;
 • integrarea elementelor managementului resurselor umane în strategia de dezvoltare a organizaţiei;
 • stabilirea conformităţii politicii din domeniul resurselor umane, elaborată de organizaţie, cu cerinţele legislaţiei muncii în vigoare;
 • optimizarea cheltuielilor legate de personal prin intermediul introducerii unor metode şi proceduri mai avansate în domeniul managementului resurselor umane;
 • crearea unui mediu organizaţional favorabil pentru efectuarea schimbărilor în domeniul managementului resurselor umane;
 • determinarea contribuţiei departamentului de resurse umane la eficacitatea organizaţiei în general;
 • delimitarea obligaţiunilor şi responsabilităţilor departamentului de resurse umane;

Activităţile desfăşurate în timpul auditului personalului

Politica de resurse umane

 • evaluarea politicii curente în domeniul resurselor umane;
 • analiza concordanţei dintre politica de resurse umane şi politica organizaţională (observarea discrepanțelor dintre practicile de HR actuale și cele recomandate);
 • analiza concordanţei dintre politica de resurse umane şi specificul activităţii organizaţiei etc.;
 • analiza organigramei, fișelor de post și a specificațiilor postului;

Planificarea resurselor umane

 • evaluarea perspectivelor de dezvoltare a organizaţiei în vederea planificării resurselor umane;
 • analiza personalului existent în organizaţie după nivelul de calificare, meserii, specializări, etc., bazată pe strategia companiei;
 • analiza schimbărilor potenţialului uman în organizaţie (planuri de succesiune / restructurare / angajare temporară / cumul de funcții / telemuncă;
 • diagnosticarea nivelului de ocupare a personalului în organizaţie;
 • evaluarea stabilităţii personalului în organizaţie (fluctuație / cauză / exit interview);
 • analiza sistemului de promovare a personalului;
 • analiza personalului backup.

Recrutarea, selecţia şi integrarea personalului

 • evaluarea metodelor şi surselor de recrutare a personalului (un job profile realist reduce semnificativ fluctuația); proceduri de recrutare / selectare;
 • analiza testelor aplicate în procesul selecţiei candidaţilor (determinarea validității testelor aplicate);
 • diagnosticarea costurilor legate de recrutarea şi selecţia candidaţilor;
 • evaluarea nivelului de cooperare a departamentului de resurse umane cu oficiile forţei de muncă, agenţiile specializate, instituţiile de învăţământ, etc.;
 • evaluarea metodelor de integrare a personalului (induction / orientation).

Instruirea şi dezvoltarea profesională a personalului

 • evaluarea obiectivelor şi metodelor de instruire profesională;
 • studierea conţinutului şi duratei programelor de instruire profesională;
 • evaluarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor care au însuşit programe de instruire profesională;
 • diagnosticarea eficienţei instruirii profesionale a angajaţilor;
 • analiza planului de dezvoltare profesională a angajaţilor;
 • evaluarea planurilor de dezvoltare a carierei profesionale (individual / instituțional);
 • analiza trendurilor în contextul locului de muncă: importanța eticii / conceptul de reconversie profesională / creșterea diversității la locul de muncă / globalizarea și comunicarea / flexibilitate / securitatea la locul de muncă / impactul tehnologiei asupra vieții la locul de muncă vs acasă / climatul economic.

Recompensarea personalului

 • evaluarea politicii de recompensare a personalului;
 • analiza formelor de recompensare a personalului;
 • evaluarea motivaţiilor angajaţilor;
 • analiza nivelului şi structurii salariului în comparaţie cu alte organizaţii.

Condiţiile sociale și relațiile de muncă

 • analiza securităţii muncii şi sănătăţii angajaţilor (a.transformarea unei nevoi imperative într-o politică; b. transformarea organizației din ierarhică în agile based; c. working from anywhere (programe flexibile); d. data driven HR – crearea tuturor proceselor HR în mediul online;
 • analiza disciplinei muncii angajaţilor;
 • evaluarea programului de muncă şi odihnă aplicat în organizaţie;
 • analiza graficului de acordare a concediilor anuale de odihnă;
 • diagnosticul climatului social-psihologic din organizaţie;
 • evaluarea nivelului de tensiune socială în organizaţie;
 • evaluarea culturii organizaţionale.